Školní vzdělávací program

Podle znění zákona č. 561/2004 Sb. musí všechny základní školy zavést školní vzdělávací program(ŠVP) nejpozději od školního roku 2006/2007 v 1. a 6. ročníku. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy, musí být zpřístupněn veřejnosti.

ŠVP si vytváří tedy každá škola podle zásad RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání), který byl vydán MŠMT a vymezuje závazné rámce vzdělávání.

Dle RVP ZV jsou tyto tendence ve vzdělávání:

 • zohledňovat při dosahování cílu základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků,
 • uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků,
 • vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků,
 • vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima,
 • prosadit změny v hodnocení žáků,
 • zvýraznit účinnou spolupráci s rodiči žáků.

Cíle základního vzdělávání RVP

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních zkušeností, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovném hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

Koordinátor ŠVP: J. Maloušková
Koordinátoři na pracovištích: S. Janota, J. Lukešová

Dokument

ŠVP 5 od 1. 9. 2016

ŠVP od 1. 9. 2011

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3 od 1. 9. 2014

Dodatek č. 4 od 1. 9. 2015

ŠVP Práce s technickými materiály 2014-15

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56