Výchovný poradce

Informace k přijímacímu řízení 2017/18  najdete pod tímto odkazem:

Výchovná poradkyně – Mgr. Milena Balonová

Konzultační hodiny

  • Úterý 14:00 – 14:45
  • Čtvrtek 10:00 – 10:45
  • po domluvě je možný i jiný termín

Co  VP nabízí a zajišťuje

  • konzultace,odesílání žádostí o odborná vyšetření např. v pedagogicko-psychologické poradně (oblasti poruch chování a učení),realizace závěrů
    a doporučení z vyšetření, práce s talentovanými žáky,vypracovávání individuálních plánů,
  • informace ohledně přípravy na profesní orientaci, zajišťování besed a exkurzí v této oblasti,pomoc při vyplňování přihlášek,vydávání zápisových lístků,
  • možná řešení výukových a výchovných problémů (poruchy chování,neomluvená absence,projevy dětské kriminality atd.), spolupráce s policií, s referátem sociální péče Okresního úřadu v Novém Jičíně,
  • informace,které se týkají péče o žáky zdravotně oslabené, se ZPS (spolupráce s lékaři).

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56