Školní psycholog

školní psycholog – Mgr. Markéta Chlopčíková

Email: chlopcikova@zsjubilejni.cz

Telefon: 555 538 889

Konzultační hodiny: čtvrtek, pátek 8:00 – 14:00

Prosím, abyste si konzultace vždy domluvili předem a to prostřednictvím uvedených kontaktů nejlépe emailu. Konzultace jsou po předchozí domluvě možné i mimo tyto hodiny.

Vážení rodiče, milí žáci,

stejně jako v loňském školním roce, tak i v tom letošním bude na ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 působit školní psycholožka Mgr. Markéta Chlopčíková. Tato služba byla ve škole vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem. Hlavní pracovní náplní je tedy pomoci žákům zvládat nároky školní výuky s ohledem na jejich individuální možnosti, uspokojovat jejich specifické výchovné a vzdělávací potřeby
a pomoci dětem řešit jejich osobní problémy. Toho lze dosáhnout pouze v úzké spolupráci s rodiči a učiteli.
Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, je k dispozici také rodičům a učitelům – v případě potřeby může poskytnout poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání.

S čím se můžete na školního psychologa obrátit:

Děti mohou školního psychologa vyhledat, když mají problémy s učením (neví, jak se učit), mají potíže se soustředěním, mají strach ze zkoušení, trápí je tréma, necítí se dobře ve třídě, nerozumí si se spolužáky, jsou často kárány za chování nebo prožijí nějakou traumatizující situaci (rozvod rodičů, autonehoda, úmrtí v rodině apod.). Starší žáci se pak mohou s psychologem poradit o výběru vhodné střední školy vzhledem k jejich nadání i osobnostním předpokladům.

Rodiče mohou se školním psychologem konzultovat otázky vhodného vedení dítěte – výchovné či kázeňské obtíže a problémy, způsoby správné přípravy
na výuku, jakékoli další téma týkající se dítěte.

Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce, vyjímku tvoří případy hodné zvláštního zřetele, tyto skutečnosti podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Školní psycholog úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim řešit výchovné
a výukové potíže žáků, zlepšit atmosféru ve třídě, spolupracuje na prevenci negativních jevů (šikana, záškoláctví…) a pomáhá řešit již vzniklé problémy.

Ke školnímu psychologovi se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání.  Psycholog pracuje s jednotlivými dětmi,
ale také s třídními kolektivy. K individuální systematické práci je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholog se řídí etickým kodexem
a je vázán mlčenlivostí.

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.