Školní preventista

Školní preventista – Mgr. Milada Molinová

Konzultační hodiny

 • Úterý   14 – 15
 • Jinak dle domluvy (556 708 066, 555 538 880).

I. stupeň

Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě.Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence.

1. – 2. třída – výchova ke zdravému životnímu stylu (základy etické a právní výchovy)
třídní učitel: navazování příznivého psychosociálního klimatu ve škole, včasné odhalování specifických poruch učení a chování či jiných postižení, výchova
k vhodnému využívání volného času po vyučování, práce školní družiny

3. – 5. třídy – výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj citového a právního vědomí, formování občanských postojů
třídní učitel: všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvyšování sebevědomí žáků, umění sebehodnocení, vztah k sobě samému – sebeúcta, sebeláska, výchova
k umění, komunikovat, vztah k partě, ke kamarádům, co je to kamarádství, poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, drog, výchova k toleranci, vztahy mezi lidmi, výběr vhodné náplně volného času

II. stupeň

Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura.
K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Velmi důležitá je práce třídního učitele, pravidelná setkávání s žáky
na třídnických hodinách.

6. – 9. třídy – výchova ke zdravému životnímu stylu v jednotlivých výukových předmětech a práce třídního učitele navazující na předchozí ročníky

občanská výchova – vztahy v rodině, k vrstevníkům, k mladším a slabším spolužákům, vztahy k lidem odlišných názorů, náboženství, kultury, barvy pleti, vztah k handicapovaným lidem, seznámení se závislostí na drogách, alkoholu, kouření a dalšími patologickými jevy ve společnosti, rozvoj právního vědomí – trestné činy, besedy s policisty, s psychologem
výtvarná výchova – témata: můj vztah k drogám, jak využívám volný čas
český jazyk -téma drogy a společnost, drogy a já, co bych poradil spolužákovi, který bere drogy, je šikanován, názor na soužití s lidmi jiného názoru,
barvy pleti, …
biologie – podstata drog, působení na organizmus, změna činnosti organizmu
při požití drog, alkoholu,…
chemie – složení různých drog, zneužití léků ve výrobě drog apod.
tělesná výchova – význam sportu v prevenci sociálně patologických jevů, soutěžení fairplay, vztahy mezi hráči, tolerance, vzájemná pomoc a povzbuzování, podpora mladších a slabších (nevylučování)
zeměpis – výchova k toleranci mezi lidmi jiných ras, náboženství, kultury, proč existují lidé různé barvy pleti
výpočetní technika – správné využití počítačů při studiu i při zábavě, zneužívání počítačů, hygiena práce s počítačem

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět

 • pojmenovat základní návykové látky
 • znát jejich účinky na lidský organizmus
 • orientovat se v problematice závislosti
 • znát základní právní normy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • posilovat své sebevědomí
 • správně se rozhodovat, odmítat
 • zaujímat zdravé životní postoje
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc
 • zvládat základní sociální dovednosti

Dokumenty ke stažení

Dopis_pro_rodice
Řešení šikany 2018-19
Minimální preventivni program 2018-19
Strategie primární prevence sociálně patologických jevů na období 2018-22

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56