Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2006/2007 je na ZŠ Jubilejní (pro obě pracoviště Jubilejní 3 i Dlouhá 56) školní poradenské pracoviště. Tvoří jej školní psycholog, školní metodičky prevence sociálně-patologických jevů, výchovní poradci a v rámci poradenských týmu i někteří učitelé.

Cílem poradenského pracoviště je pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům, pedagogům.

poradenský tým Jubilejní
výchovný poradce: Milena Balonová
metodik prevence: Milada Molinová
učitelé: Miroslava Borošová, Alena Vráblová

poradenský tým Dlouhá
výchovný poradce: Vladan Videnka
metodik prevence: Zuzana Jandlová

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56