Pěvecký sbor

Kde a kdy nás najdete?

DPS Zpěváček zkouší pravidelně každou středu vždy od 13.00 do 13.55 hodin
v hudebně ZŠ Jubilejní.
DPS Jitřenka se schází ke společnému zpívání ve středu  od 14.00 do 15 hodin
v téže učebně.

Jak to bylo na začátku

Na ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín působí DPS Jitřenka a jeho mladší přípravné oddělení Zpěváček jen krátce, zato s dlouholetou tradicí.

Před sloučením základních škol B. Martinů, Dlouhá a Jubilejní působily oba DPS 17 let na ZŠ B. Martinů 4, Nový Jičín s rozšířenou výukou hudební výchovy.

Začátkem nového školního roku 1987 získal pionýrský pěvecký sbor dětskou anketou nový název Jitřenka. Tvořili ho žáci 5. až 9. tříd. V té době se Marie Bělíková, která stála u jeho zrodu spolu s kolegyní Martou Pohloudkovou, rozhodla utvořit dva jeho další přípravné pěvecké sbory. Dětský pěvecký sbor Ptáčata se žáky 1. tříd a dětský pěvecký sbor Zpěváček, který navštěvovali žáci 2. – 4. tříd. Náplní mladšího přípravného sboru bylo rozvíjet základní pěvecké dovednosti a do repertoáru byly zařazeny jednohlasé písně. Zpěváček se postupně dopracovával i k nacvičování dvojhlasých skladeb, které byly průpravou pro zpívání v hlavním dětském pěveckém sboru Jitřenka.

V roce 1989 Jitřenka a rok nato Zpěváček byl vybaven jednotnými kroji, na jejichž ušití se podíleli především rodiče.

Zkoušky sboru probíhaly v prostorné a plně vybavené speciální třídě. DPS Ptáčata zkoušel jednou týdně a DPS Zpěváček a Jitřenka dvakrát týdně po vyučování. Zpočátku byly organizovány tzv. mimořádné zkoušky před vyučováním a víkendová soustředění v budově školy. Později se stalo každoroční tradicí pořádání víkendových soustředění v areálu Domu dětí a mládeže (dnes Středisko volného času Fokus Nový Jičín) v Hůrce s cílem procvičovat a upevnit si náročné skladby.

Repertoár DPS byl postaven nejprve na jednohlasých písních, postupně byly zařazovány lidové písně v úpravách Antonína Tučapského, Zdeňka Lukáše, Miroslava Reichla, Jindřicha Jindřicha, Ilji Hurníka aj. Mnohé skladby, určené dětem, především pak úpravy lidových písní, jí věnoval Václav Ptáček, některé skladby dostala od olomouckého skladatele Mojmíra Zedníka. Postupně, když začal sbor vyzrávat, tvořila repertoár sborová tvorba pro děti a skladatele Petra Ebena, Pavla Jurkoviče aj.

Činnost sboru byla v tomto období velmi bohatá. Po řadu let se Jitřenka zúčastňovala různých soutěží a společných vystoupení s předními nejen novojičínskými soubory. První velkou odměnou za účast na Soutěži pěveckých sborů v Pardubicích byla možnost nahrát několik skladeb v Čs. rozhlase Praha. Z organizačních důvodů se nahrávání uskutečnilo v Čs. rozhlase v Ostravě. Tři skladby zazněly v celostátním vysílání.

Řadu let jezdíval DPS Jitřenka v měsíci červnu do Olomouce na Svátky písní, mezinárodní festival pěveckých sborů všech věkových kategorií.

V roce 1992 vyjednala Marie Bělíková se sbormistryní dětského pěveckého sboru Music BoDo Občanského sdružení BoDo centrum v Olomouci, Hanou Vyroubalovou výměnný pobyt. Byl to první výměnný pobyt, který Jitřenka absolvovala.

V dubnu 1993 se DPS Jitřenka umístila ve Zlatém pásmu na Regionální postupové soutěži dětských pěveckých sborů v Uničově. Této soutěže se také zúčastnil DPS Zpěváček a umístil se ve Stříbrném pásmu.

V květnu 1993 hostil DPS Jitřenka pěvecký sbor Music BoDo z Olomouce v Novém Jičíně.

Od roku 1993 měl DPS Jitřenka k dispozici instrumentální skupinu ve složení: klavír – Marta Pohloudková, příčná flétna – Božena Varajová, basová kytara – Radomír Hubík, bicí – Antonín Cink.

Koncem školního roku 1992/1993 uspořádala Marie Bělíková s Martou Pohloudkovou za plné podpory rodičů zájezd DPS Jitřenka do italského města Rosalina Mare. Součástí byla i prohlídka Benátek, děti zazpívaly na náměstí sv. Marka a české písně zněly, kde jen bylo možné zpívat.

V lednu roku 1994 oslovila pracovnice Městského úřadu v Novém Jičíně PhDr. Zora Kudělková vedení Základní školy Bohuslava Martinů s nabídkou navázání přátelství s mládežnickým orchestrem z Francie. Za účasti ředitele školy Ladislava Pospěcha proběhla s tímto orchestrem jednání. Hned v dubnu téhož roku přijel mládežnický dechový orchestr Obecní hudební školy francouzského městečka Saint Laurent-Nouan ze střední Francie (později dechový orchestr „Harmonie“ Městské hudební školy Saint Laurent–Nouan) pod vedením dirigenta Raymonda Pousséo do Nového Jičína. Vznikl tak každoroční pobyt a společné koncertování střídavě v České republice a ve Francii.

V roce 1995 nahrál DPS Jitřenka v Českém rozhlase v Ostravě audiokazetu s názvem „Zpíváme s Jitřenkou“. Část první strany kazety obsahuje starší skladby z prvního nahrávání Jitřenky v ostravském rozhlase po soutěži v Pardubicích. Druhá strana audiokazety obsahuje většinou skladby s doprovodem klavíru, příčné flétny, basové kytary a bicích. V tomto roce byly navrženy nové kroje.

V březnu 1997 se DPS Jitřenka zúčastnil regionálního kola Celostátní přehlídky školních pěveckých sborů v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Umístil se ve Zlatém pásmu a rovněž se stal absolutním vítězem soutěže. V tomto roce také DPS Jitřenka oslavil 10. výročí svého založení Jarním koncertem v Beskydském divadle v Novém Jičíně. V červnu 1997 se DPS Jitřenka účastnil Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Uničově.

Rok 1998 se stal pro Marii Bělíkovou oficiálním časem do důchodu. Vedení DPS Jitřenka převzal pan Karel Dostál a spolu s Martou Pohloudkovou pokračovali v tradici sborového zpěvu na Základní škole Bohuslava Martinů.

V dubnu roku 1999 se konal tradiční Jarní koncert v Beskydském divadle, také jako poděkování Marii Bělíkové, dlouholeté sbormistryni, za dlouhých třináct let vedení DPS Jitřenka.

V letech 1999 – 2005 se konaly tradiční koncerty v Beskydském divadle a vánoční koncerty ve Španělské kapli a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně, které si získaly velkou oblibu u veřejnosti, stejně tak výměnné pobyty DPS Jitřenka s hudební školou „Harmonie“ ze Saint Laurent-Nouan.

V roce 2002 obohatila Jitřenka svou diskografii o další nosič CD s názvem „Dobré zprávy“, ve kterém promlouvá k posluchačům současnou i lidovou tvorbou.
K této umělecké práci neodmyslitelně patřilo i organizační zajištění, o které se zasloužili rodiče žáků a především kolegové, kteří byli nedílnou součástí kolektivu sboru.

Jak je to dnes …

DPS Zpěváček je přípravným sborem hlavního pěveckého sboru Jitřenka. Zpívají v něm děti ve věku od 7 do 11 let (1. až 4. třída). V přípravném sboru je v současné době 30 zpěváků. Jedná se o děti, které získávají první znalosti a zkušenosti se zpěvem, učí se potřebné pěvecké dovednosti tak, aby se mohly zařadit do koncertního sboru. Při všech větších koncertech Jitřenky mají i tito zpěváčci možnost okusit, jaké to je zpívat pro plný sál posluchačů. Je to pro ně velký zážitek a také zkušenost, kterou by jinak na zkouškách nezískali.

Hlavní pěvecký sbor Jitřenka je tvořen žáky pátých až devátých ročníků ve věku od 12 do 16 let. Podobně jako přípravný sbor, i tyto děti se učí notám a intonaci na zkouškách, zdokonalují své pěvecké dovednosti ve vícehlasech a v rytmicky náročnějších písních. A nejde jen o zpěv, i když muzika je konečným cílem. Děti se zde učí odpovědnosti za společné dílo, pokoře, odříkání, společnému prožívání radostí i zklamání, hledání a nalézání přátelství, kdy je na soustředěních a výměnných pobytech opatrován a později se sám stará o mladší. Nachází společnou řeč v muzice.

Oba sbory pracují v rámci kroužku Sborový zpěv.

V letošním školním roce jsou jejich sbormistři paní Mgr. Daniela Madziová a paní Mgr. Dana Prašivková.

Co zpíváme?

Repertoár sboru je rozmanitý. Tvoří jej skladby starých mistrů, současná hudba českých i světových skladatelů, národní písně, spirituály, lidové písně, folk aj.

Co ještě?

Práce ve sboru jsou nejen zkoušky, nacvičování písniček a vystoupení. Patří sem i více či méně pravidelné víkendové pobyty v okolí. Na podzimním soustředění nacvičujeme především vánoční písničky. Jarní zpívání probíhá formou jednodenního soustředění v základní škole a patří nácviku repertoáru na jarní koncerty nebo výměnný pobyt ve Francii. Pohádky jsou dětem velmi blízké a tak není divu, když si chtějí v některé pohádce zazpívat a zahrát.

Družba se St. Laurent-Nouan

Již 19 rokem probíhají výměnné pobyty s mládežnickým dechovým orchestrem z francouzského St. Laurent-Nouan. V červnu roku 2007 se prozatím naposledy Jitřenky vypravily do malebné oblasti řeky Loiry, aby reprezentovaly českou kulturu, město Nový Jičín a rovněž sborovou literaturu.

Koncerty
Dobrou tradicí se staly pravidelné novoroční koncerty dětského pěveckého sboru ve Španělské kapli v Novém Jičíně nebo vánoční koncerty pro žáky ZŠ Jubilejní a Dlouhé v Novém Jičíně v kostele svatého Václava na Starém Jičíně. Také na náměstí v Novém Jičíně u vánočního stromu se rozezní české i zahraniční koledy. V jarním čase loňského školního roku jsme malovali písničkou v prostorách naší školy.

Dětský pěvecký sbor Zpěváček

  • Zkoušky Zpěváčku: St 13:00 – 14:00

Dětský pěvecký sbor Jitřenka

  • Zkoušky Jitřenky: St 14:00 – 15:00

Základní škola
Jubilejní 3
Nový Jičín
741 01

Naše CD

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56