O škole

 

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města. Raritou našeho pracoviště Jubilejní 3 je skutečnost, že se nacházíme přesně na osmnáctém poledníku východní zeměpisné délky. Je školou
s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56, z jejíž části byla v průběhu roku 2013 vytvořena a od 1. února 2014 otevřena mateřská škola se čtyřmi odděleními. Součástí našeho pracoviště je školní kuchyně se školní jídelnou a čtyři oddělení školní družiny.

Od 1. 9. 2011 probíhá výuka v 1. – 9. ročníku podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) – s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených
k Internetu. Značnou část modernizovaných učeben se podařilo vybudovat díky projektům z fondů Evropské unie.

Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty, v našem případě zvláště pohybově nadanými a maximálně je podporujeme v jejich schopnostech. Na pracovišti vyvíjí úspěšně svou činnost žákovský pěvecký sbor, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických a hudebních kroužcích, kroužcích anglického jazyka i řečové výchovy. Mají také možnost využít nabídky volitelných předmětů sportovní hry, informatika a práce s technickými materiály. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na druhém stupni, ale také pro žáky 2. a 3. ročníku (Lyžáček).

Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová
a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, používání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči.

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56