Knihovna

PŮJČOVNÍ DOBA: Pondělí — 14:00 až 1445

CO NABÍZÍME?

 • Bezplatnou  výpůjční službu jeden den v týdnu  (letos úterý) pro všechny žáky naší školy i zaměstnance;
 • možnost výběru vhodné literatury naučné i beletrie  (jsme dobře vybaveni osvědčený-mi staršími autory naší i světové literatury, průběžně neustále obohacujeme knihovní fond o tituly, které přinášejí novinky v naučné části, nákup beletrie často přizpůsobujeme přání žáků – čtenářů a učitelů);
 • příjemné a dobře vybavené prostory s křesílky a koženými sedačkami pro klidné posezení nad knihou;
 • praktická vybavenost knihovny je na vysoké úrovni, žáci zde mají k dispozici psací stroj, kopírku, vedle v propojené učebně literární výchovy si mohou prohlédnout fotografie a poutače s životopisnými daty a díly mnoha autorů i malířů – ilustrátorů, v hodinách literární výchovy i v půjčovní době  je k dispozici rádio-magnetofon s CD a bílá ekologická tabule;
 • v učebně literární výchovy pořádáme výstavky vlastních prací žáků , zamýšlíme se nad nimi, učíme se kriticky hodnotit výsledky vlastní práce;
 • pořádáme zde akce s názvem Čteme spolu určené pro 1. třídy  ve spolupráci s nejstaršími žáky – čtenáři naší školy, kteří jsou patrony prvňáčkům při první návštěvě knihovny – to jim patroni čtou, na závěr roku již prvňáčci při dalším setkání ukazují svým patronům, jak se oni naučili za ten rok číst, pak jsou princeznou Knihomolkou paso- váni na právoplatné čtenáře naší knihovny;
 • odborné rady při výběru vhodné četby i pomoc při vyhledávání materiálů pro přípravu referátů poskytuje žákům knihovník – učitel českého jazyka a literatury;
 • při návštěvě knihovny stráví žák – čtenář část svého volného času aktivně pěstuje své čtenářské schopnosti, utvrzuje si tak gramatiku, slohové i pravopisné dovednosti, aniž by se „ bifloval“, je obohacen o nové poznatky, vědomosti, které zde načerpá z Internetu, z encyklopedií, vyhledává si sám informace o svých koníčcích – a o to nám jde především

DĚTI, ČTĚTE, PŘIJĎTE  SI  VYBRAT  SVÉHO OBLÍBENÉHO AUTORA, TĚŠÍME SE NA VÁS

VÝPŮJČNÍ  ŘÁD  ŽÁKOVSKÉ  KNIHOVNY

 • Knihy z žákovské knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci i pracovníci školy.prázdninách se nepůjčuje.
 • Půjčovní doba je ve dnech označených na dveřích knihovny a na nástěnce ŽS v přízemí.
 • Encyklopedie, naučné slovníky a atlasy půjčujeme jen učitelům.Žáci mohou s těmito kni-hami pracovat ve vyučování nebo ve výpůjční den v žákovské knihovně.
 • Knihy půjčujeme na dobu jednoho měsíce (nejdéle-po dohodě je možno i prodloužit ).
 • Vypůjčené knihy si žáci nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím oso-bám.
 • Knihy jsou vlastnictvím školy, a proto se s nimi musí zacházet pečlivě.Nesmějí se poško-zovat vpisováním a podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, ani ji-ným způsobem. Nečtou se při jídle a při čtení se musí dbát na čistotu rukou.
 • Každou knihu si žák při půjčování prohlédne a případné závady ihned hlásí knihovníkovi.
 • Zaviněné poškození nebo ztrátu knihy musí žák nahradit podle rozhodnutí knihovníka.
 • V místnostech knihovny a literární učebny je nutno udržovat pořádek, čistotu a klid.
 • Počítač používají žáci jen se svolením knihovníka především pro potřebu výuky a k tvor-bě referátů. Je nepřípustné, aby nahlíželi na internetové stránky pro ně nevhodné.
 • Kopírovací techniku lze použít pouze za účelem referátů do hodin všech učebních před-mětů nebo pro činnosti se školou úzce související, žáci vždy musí požádat o tuto službu     učitele-knihovníka.Není přípustné, aby sami s přístrojem jakkoli manipulovali a kopíro-vali soukromé záležitosti.
 • Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo poruší výpůjční řád.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56