Archív pro měsíc: Duben, 2018

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín 24. 4. 2018 úterý 8:00 – 12:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč Žáci 15 a více let 21 x [...]

Budoucí školáci

Kategorie: Škola

16 Dub 2018

Naše škola se v září rozroste o dalších několik desítek nových školáků, kteří úspěšně prošli zápisem do prvních tříd. Jak jim to půjde, si mohou nanečisto vyzkoušet v přípravném programu Předškoláček, jehož první setkání proběhlo ve čtvrtek 12. dubna. V odkazech se můžete podívat na zachycené momenty z obou akcí. Mgr. Miroslava Borošová

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění [...]

V úterý 17. 4. 2018 se konají od 16:00 třídní schůzky a poté konzultační hodiny do 18:00 hod. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek

Dopravní výchova na základních školách má své nezastupitelné místo. Nejohroženější skupinou účastníků provozu jsou právě děti. Provoz na silnicích, ulicích je čím dál hustší a tedy nebezpečnější. Děti často potkáváme na koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,… Naše škola využila nabídky Městské policie Nový Jičín uspořádat besedu u žáků 1. tříd na téma“ Chodec-cyklista a nebezpečí na silnici, [...]

Protidrogový vlak

Kategorie: Škola

11 Dub 2018

V pondělí 9. 4. 2018 se žáci naší školy v rámci protidrogové prevence zúčastnili programu REVOLUTION TRAIN, který pro ně  zabezpečilo město Nový Jičín. Protidrogový vlak, je unikátním projektem protidrogové prevence založeným na smyslovém prožitku. Během prohlídky vlaku se žáci stali účastníky příběhu skupiny mladých lidí, kteří se na vlastní kůži seznamují s drogami – počínaje cigaretami a tvrdými [...]

Předškoláček

Kategorie: Škola

9 Dub 2018

Vážení rodiče, také v tomto školním roce nabízíme pro budoucí žáky naší školy program s názvem Předškoláček. Program je zaměřený na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a nácvik soustředění. Na těchto setkáních se školou zavítají děti do tajů jazykové výchovy, matematiky, ale nebude zde chybět ani hudební či výtvarná výchova. Děti se [...]

Přírodohraní

Kategorie: Škola

6 Dub 2018

Dne 5. dubna se vybraní žáci sedmé třídy zúčastnili projektového dne, který organizovala Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně. Středoškoláci připravili pro žáky sedmých tříd základních škol úkoly z předmětů přírodopis, chemie, fyzika, geologie a informatika. Žáci plnili praktické úkoly od poznávání přírodnin až po anatomii člověka, ověření chemických reakcí probíhajících kolem nás, práci [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.